Privacy Statement

V10 02-04-2024 | 09:47:46

Privacy Statement Actieplatform

 

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van de Hersenstichting Nederland, statutair gevestigd in Den Haag en kantoorhoudend in (2501 CD) Den Haag aan de Maanweg 174, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41155766 (hierna: de ‘Hersenstichting’ of ‘wij’).

www.voordehersenstichting.nl is een actieplatform waar door middel van acties en evenementen donaties opgehaald worden voor de Hersenstichting (Hierna: ‘Actie’). Ben je donateur, sponsor, deelnemer of actiestarter van een Actie? Dan leggen we in deze privacyverklaring uit hoe we omgaan met je (persoons)gegevens.

De Hersenstichting is verantwoordelijk voor het verwerken van je gegevens in verband met de Actie. De Hersenstichting houdt zich daarbij in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt. Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties.

Persoonsgegevens

Via dit platform verzamelen we de volgende persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • het organiseren van de Actie en jouw deelname daaraan mogelijk maken;
  Start een Actie via dit platform? Dan registreert de Hersenstichting je gegevens (naam, mailadres, adres, woonplaats, telefoonnummer (optioneel) zodat je als actiestarter kunt deelnemen en zodat we je kunnen informeren over alles wat je moet weten over de Actie. Informatie over je deelname en de stand van je opgehaalde donaties ontvang je via mail. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst tot deelname aan de Actie.
 • het aanmaken en beheren van een opgezette actie en het verwerken, tot stand brengen en uitvoeren van een online donatie of sponsorgift;
  Zet je een Actie op of doneer / sponsor je voor een Actie? Dan legt de Hersenstichting je naam, telefoonnummer, mailadres, adresgegevens en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties (bedrag, moment van de transactie, bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekening), donaties, deelnamegegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met Hersenstichting in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Hersenstichting als sponsor, donateur, actiestarter en/of deelnemer aan Acties of evenementen vast. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst tot deelname aan de Actie of de overeenkomst tot het doen van een donatie.

Als je een donatie of sponsorgift doet voor een Actie, kun je er voor kiezen om naar de actiestarter toe anoniem te doneren. In dit geval  wordt alleen het sponsorbedrag en niet je naam met de actiestarter gedeeld. De Hersenstichting verwerkt dan nog wel je transactiegegevens, zodat we de betaling kunnen uitvoeren. Het gaat dan om het bedrag dat je doneert, het moment waarop de transactie plaatsvindt, je bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de bankrekening. De grondslag hiervoor is opnieuw uitvoering van de overeenkomst.

Doneer je niet anoniem, dan krijgt de actiestarter inzage in de naam die je als donateur hebt gekozen en het (sponsor)bedrag (voorzien van datum en tijd) en een eventueel persoonlijk bericht. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

 • het tonen van foto’s, persoonlijk verhaal of motivatie op je actiepagina
  Kies je er voor om op jouw actiepagina ook foto’s, een persoonlijk verhaal of je motivatie te delen, dan verwerken we ook de gegevens die je daarvoor uploadt via ons platform. Het uploaden van foto’s of je motivatie op jouw actiepagina is optioneel. We wijzen je erop dat de gegevens die je op jouw actiepagina zet openbaar toegankelijk zijn. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

  Let op: Start je een Actie omdat je iemand kent met een hersenaandoening, bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend? En wil je dat in je motivatie vermelden, bijvoorbeeld met een verhaal over of een foto van die persoon? Dan vragen we je om daar vooraf duidelijke toestemming voor te vragen bij die persoon zelf. Door dergelijke gegevens via ons platform met ons te delen, bevestig je dat je deze toestemming hebt.

 • het informeren over activiteiten
  De Hersenstichting houdt sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar De Hersenstichting kan je in e-mailings en per post ook om (financiële) steun vragen. Bij inschrijving en in iedere nieuwsbrief krijg je de mogelijkheid om je hiervoor af te melden. Je kunt je bovendien ook afmelden om post van ons te ontvangen. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde marketingbelang van de Hersenstichting.

 • het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Hersenstichting te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Hersenstichting om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de Hersenstichting websites worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde marketingbelang van de Hersenstichting (voor functionele cookies en cookies met een geringe inbreuk op uw privacy) of toestemming (voor de overige cookies).
 •  
 • het verbeteren van dienstverlening
  Hersenstichting gebruikt het e-mailadres van sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van de Hersenstichting om haar dienstverlening op peil te houden.

 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Hersenstichting gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun je jezelf afmelden voor advertenties of jouw voorkeuren wijzigen. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Telemarketing 

De Hersenstichting kan je alleen telefonisch informeren over haar activiteiten en projecten of om steun vragen, als je daarmee hebt ingestemd. Bestaande donateurs, collectanten en oud-donateurs (tot 3 jaar terug) mogen wij ook zonder toestemming telefonisch benaderen. Indien je kenbaar maakt hierop geen prijs (meer) te stellen, dan respecteren wij dit uiteraard. Het kan nog wel voorkomen dat de Hersenstichting je telefonisch informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken. Wil je buiten noodzakelijke en service gerelateerde zaken niet meer door ons gebeld worden, dan kan je dit aangeven in ieder telefoongesprek of een mail sturen aan privacy@hersenstichting.nl.

Verstrekken van gegevens aan derde partijen

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting.

Voor het actieplatform Voordehersenstichting.nl maken we in elk geval gebruik van Kentaa B.V als verwerker. Beide verwerkers zijn gevestigd in Nederland. De Hersenstichting verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Openbaar 

Bezoekers van het actieplatform zien de Acties voorzien van naam, profielfoto en motivatie. Daarnaast wordt per deelnemer getoond hoeveel donateurs/sponsors de actie steunen en hoeveel geld er is ingezameld. Donateurs/sponsors kunnen ervoor kiezen hun naam af te schermen op de website.  

Foto’s en beeldmateriaal 

De Hersenstichting gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens (regionale) evenementen, trainingen, workshops en Acties om gebeurtenissen vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website, in onze nieuwsbrieven, HersenMagazine en/of social media. 

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers van evenementen worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier, voor zover mogelijk, op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Staat u herkenbaar in beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten via privacy@hersenstichting.nl dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd. 

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie / EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar dergelijke landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Beveiliging  

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Alle gegevens van online bezoekers, donateurs/sponsors en actiestarters die binnen het actieplatform worden achtergelaten, worden encrypted verzonden en in beveiligde systemen opgeslagen. 

Bewaartermijn  

Actiestarters kunnen te allen tijde stoppen met een actie door de opgezette actie weer te beëindigen. Hersenstichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  

Betaling 

Voor het uitvoeren en verwerken van de giften wordt samengewerkt met Tikkie B.V. en IDeal. Deze partijen verwerken de betaling tussen het actieplatform en jouw bank en krijgt daarmee inzage in betaalgegevens.  

 

Rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Een verzoek kan ingediend worden per brief of e-mail, voorzien van naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres. Als u gebruikt wilt maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U kunt deze richten aan: 
Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag
070 – 360 48 16
of stuur een mail naar: privacy@hersenstichting.nl

Toestemming intrekken

Op elk moment kan een gegeven toestemming aan de Hersenstichting voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) ingetrokken worden. Toestemming intrekken kan op de manieren die we hierboven hebben genoemd. Je kunt ons ook altijd mailen om je toestemming in te trekken.

Klachten

U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. Ook in dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u richten aan:

Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag
070 – 360 48 16
of stuur een mail naar: privacy@hersenstichting.nl

Privacyverklaring 

Hersenstichting vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Meer uitgebreide informatie over Hersenstichting en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, is terug te lezen in onze algemene privacyverklaring.

Wijzigingen Privacyverklaring 

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check deze daarom regelmatig. De laatste aanpassing is gedaan op 2 april 2024

 

 

 

 

 

Jouw impact

Dankzij jouw toewijding zorg je ervoor dat we dit kunnen verwezenlijken..

Hersenaandoeningen voorkomen

Een gezonde leefstijl kan het risico op een hersenaandoening verkleinen en de gevolgen van veroudering en hersenziektes uitstellen. Daarom zet de Hersenstichting in op gedrag dat de hersengezondheid ten goede komt. Van slaap tot voeding en beweging.

Hersenaandoeningen beter behandelen

De Hersenstichting maakt door financiering en nauwe samenwerkingen belangrijke onderzoeken en innovaties mogelijk. Zo kunnen er meer behandelingen komen die hersenaandoeningen genezen, stoppen, vertragen of de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Mensen met hersenaandoening helpen meedoen in de maatschappij

Iedereen met een hersenaandoening verdient een kans om het beste uit zijn leven te halen. Daarom werken wij aan een aangepast aanbod voor werk, bewegen en vrije tijd zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen

Lees meer